Kto dostarcza informacje Intrastat?

Kto dostarcza informacje Intrastat?

Dostawcami informacji są firmy zajmujące się handlem wewnętrznym i podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla każdego roku kalendarzowego każde państwo członkowskie określa statystyczny próg graniczny w oparciu o wartość rocznych przywozów i wysyłek. Limit ten jest określany przez każde państwo członkowskie, tak aby jak największa liczba najmniejszych importerów i eksporterów była zwolniona ze składania deklaracji statystycznych, podczas gdy standard jakości statystyk nadal pozostaje odpowiedni.

Odpowiedzialność za dostarczanie informacji Intrastat

deklaracja wywozowaDane o całkowitej wartości obrotów wewnętrznych małych firm zwolnionych z obowiązku składania deklaracji uwzględniane są w miesięcznych statystykach wartości przywozów i wysyłek bez wyszczególnienia. Obowiązekowa deklaracja wywozowa określa według tych łącznych wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć i sprzedaży, które kupujący lub sprzedający towary deklaruje organom podatkowym w zeznaniu podatkowym. Raz w miesiącu administracja podatkowa przekazuje Służbie Celnej dane o łącznych wartościach sprzedaży i nabyć danej firmy w obrocie wewnętrznym sekcja Sprzedaży towarów do innych krajów UE oraz sekcja Zakupów towarów z innych krajów UE na podstawie którego określa się początek obowiązku informacyjnego w trakcie roku statystycznego. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia statystyk do celów kontrolnych w monitorowaniu realizacji obowiązku informacyjnego firmy. Początek obowiązku informacyjnego określa się odrębnie dla akwizycji przywozów i dostaw wysyłek. Jeżeli wartość przywozów lub wysyłek przekracza próg statystyczny, liczony od początku roku kalendarzowego, do spółki wysyłane jest zawiadomienie o wejściu w życie obowiązku informacyjnego. W związku z tym firma nie musi monitorować, czy progi nie zostały przekroczone. W praktyce obowiązek udzielenia informacji zaczyna obowiązywać w miesiącu następującym po zawiadomieniu lub w miesiącu następującym po nim. Po tym zobowiązanie obowiązuje bez przerwy. W przypadku przekroczenia wartości progowej zarówno w wewnątrzwspólnotowych nabyciach, jak i dostawach, firma jest zobowiązana do przekazywania informacji zarówno o przybyciach, jak i wysyłkach.

Główna odpowiedzialność za udzielenie informacji spoczywa na stronie, która zawarła umowę z wyłączeniem umowy przewozu dotyczącą nabycia przyjazdu lub dostawy towarów. Drugorzędna odpowiedzialność spoczywa na odbiorcy towarów, gdy dotyczy to przybycia, oraz na nadawcy, gdy dotyczy to wysyłek, lub na stronie zatrzymującej towary, które mają być dostarczone lub wysłane. Nieprzekazanie danych w wyznaczonym terminie powoduje opóźnienie publikacji statystyk. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki handlu między państwami członkowskimi wzywa do sankcji przewidzianych na szczeblu krajowym za nieudostępnienie informacji statystycznych. Jeżeli dane statystyczne nie zostały dostarczone w wyznaczonym terminie, naliczana jest dodatkowa opłata za winy. Dopłata za usterkę naliczana jest co miesiąc, osobno za każdą awarię. Dopłata za winy może zostać nałożona również w przypadku celowego podania nieprawidłowych danych.

Najnowsze komentarze