Doradca prawny a algorytm sztucznej inteligencji

Doradca prawny a algorytm sztucznej inteligencji

Chociaż nie zostało wyraźnie określone w rozporządzeniach dotyczących w tej kwestii i  proponowane obowiązki prawdopodobnie wpłyną na wiele konkretnych metod opracowywania systemów, takich jak wykorzystanie uczenia maszynowego, głębokiego uczenia się, sieci neuronowych i systemów kontradyktoryjnych. Niniejszy wniosek opiera się na dogmatach prawnych, które nakreślają ramy regulacyjne  oparte na ryzyku i podobne koncepcje, które są obecnie odzwierciedlone w proponowanych rozporządzeniach.

Regulacje proponowane przez radców prawnych z Malborka

radcy prawni w malborkuDzięki przełomowym przepisom przewodzącym w opracowywaniu nowych norm zapewnić zaufanie do specjalistycznego zawodu prawniczego. Sformułowane regulacje są zorientowane na potencjalny zasięg proponowanych przepisów. W tym celu sam wniosek przedstawia istotny element eksterytorialności, który Komisja uzasadniła w następujący sposób Niniejsze rozporządzenie powinno mieć również zastosowanie do dostawców i użytkowników systemów w zakresie produkowannia przez te systemy wykorzystywane w celu zapobiegania obchodzeniu niniejszego rozporządzenia i zapewnienia skutecznej ochrony osób fizycznych znajdujących się w państwie. Jak wyjaśniają radcy prawni w malborku wraz z wprowadzeniem proponowanych nowych przepisów ruchu drogowego, rozpocznie się złożony i prawdopodobnie długotrwały proces legislacyjny w celu rozważenia przyjęcia tych przepisów. Oczekuje się, że zarówno Parlament dokona przeglądu i wniosie wkład, co może prowadzić do istotnych zmian we wniosku i skutkować ostatecznymi przepisami, które mogą różnić się od proponowanej wersji. Chociaż w rozporządzeniach stosuje się podejście oparte na ryzyku, próbując złagodzić potencjalny wpływ na systemy poprzez proponowane przepisy obejmujące szeroki zakres systemów obejmujące zakazy niektórych aplikacji oraz zawierające szczegółowe nowe wymagania dla innych uznanych za wysokie ryzyko wyjaśnione przez radcy prawni w malborku. Wiele z nich podlega obowiązkom przejrzystości na mocy proponowanych rozporządzeń dotyczących zagadnienia.

Proponowane rozporządzenia wedle opinii radcy prawnego określają nowe zasady wokół kilku kluczowych pojęć, w tym zarówno, jak i praktyk. Systemy definiuje się jako oprogramowanie opracowane przy użyciu co najmniej jednej techniki i podejścia dla danego zestawu celów zdefiniowanych przez człowieka, generujee wyniki, takie jak treść, prognozy, zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska, z którymi wchodzą w interakcję. Co być może najważniejsze, twórcy systemów  będą podlegać wymogom oceny zgodności, które nakładają obowiązek przeprowadzenia ex ante przed wprowadzeniem na rynek przeglądu regulacyjnego określonej aplikacji lub systemu.

Najnowsze komentarze